Skip links
Yasal Bilgiler

Gizlilik Sözleşmesi

Payfoni.com.tr sitesini (kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullananlar veya herhangi bir şekilde SİTE ’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1. Bu SİTE ‘de sunulan içerikler yine bu sitenin sahibi olan Melikşah Mah. Melikşah Cad. No:75/4 Meram/KONYA adresinde faaliyet gösteren AOK REKLAM VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.(kısaca PAYFONİ olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır. SİTE ’nin yasal sahibi PAYFONİ olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi PAYFONİ ‘e aittir.

2. PAYFONİ gerektiği zaman kullanım koşullarını değiştirebilir. Bu değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

3. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE ‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi PAYFONİ tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

4. PAYFONİ bu SİTE ‘de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

5. PAYFONİ, SİTE üzerinden sunacağı içerik ve hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir. İçerik ve hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE ‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

6. SİTE üzerinden, PAYFONİ ‘nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler SİTE ziyaretçilerine yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte veya referans olmamaktadır. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında PAYFONİ ‘nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, ziyaretçilerin kendi sorumluluğundadır.

7. PAYFONİ işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE ‘yi kullanma koşulları ile SİTE ‘de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirebilir. SİTE ‘yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. SİTE ‘nin kullanımı ya da SİTE ‘ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. SİTE ‘ye üye olan ya da SİTE ‘deki formlardan herhangi birini dolduran kişi PAYFONİ ‘nin bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

8. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı PAYFONİ ‘nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, PAYFONİ çalışanlarının ve yöneticilerinin, PAYFONİ yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

9. PAYFONİ üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

10. İşbu SİTE ‘nin sahibi PAYFONİ’ dir. Bu SİTE ‘de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE ‘nin sunumu PAYFONİ ‘nin ya da PAYFONİ ‘nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE ‘deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.
Site ziyaretçisi yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla PAYFONİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Ziyaretçi PAYFONİ hizmetlerini, PAYFONİ ve SİTE bilgilerini ve PAYFONİ ‘bin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının PAYFONİ ‘nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve PAYFONİ ‘nin yazılı izni ile mümkündür.

11. PAYFONİ, SİTE üzerinden ziyaretçiler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. PAYFONİ aynı zamanda ziyaretçinin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE ‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Ziyaretçilere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak PAYFONİ için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya PAYFONİ ‘nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da ziyaretçilerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

12. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde PAYFONİ tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde PAYFONİ; PAYFONİ hizmetleri, PAYFONİ bilgileri, PAYFONİ telif haklarına tâbi çalışmaları, PAYFONİ ticari markaları, PAYFONİ ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

13. PAYFONİ, SİTE ‘ye erişilmesi, SİTE ‘nin ya da SİTE ‘deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. PAYFONİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE ‘ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE ‘nin kullanılması ile PAYFONİ ‘nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

14. PAYFONİ, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak ziyaretçi bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

15. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, PAYFONİ işbu Web Sitesi Kullanım Koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, PAYFONİ açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için PAYFONİ ‘nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

16. İşbu “SİTE Kullanım Koşulları” ve Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir. İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. PAYFONİ ‘nin, ziyaretçinin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

17. İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, PAYFONİ tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Ziyaretçiler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE ‘yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. PAYFONİ, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz